Kodeks Etyczny

Przedsiębiorstwa Dźwigowego KER-LIFT

Wstęp.

Pozytywne funkcjonowanie firmy w zakresie efektywności i ekonomiczności nie jest wystarczające dla jej dobrej kondycji. Koniecznym jest określenie statusu firmy także w wymiarze etycznym. Etyczne postępowanie stanowi aktywa firmy.

Takie postępowanie świadczy o odpowiedzialności firmy wobec wszystkich, którzy firmę tworzą i z którymi firma współdziała. Prowadzenie biznesu rzetelnie, uczciwie i z najwyższą zgodnością słów i czynów daje przewagę, jakiej nie można byłoby osiągnąć w inny sposób. Buduje to zaufanie klientów i dumę pracowników. Etyka jest kluczową składową jakości usług i produktów, jakich dostarczamy. Kodeks Etyczny, jako zbiór wytycznych codziennego postępowania w relacjach dwustronnych: firma – klient, firma – pracownik, pracownik – pracownik ma służyć nam i wszystkim, którzy zdecydowali się na współpracę z P.D. KER-LIFT.

Wytyczne postępowania.

 1. P.D. KER-LIFT jako całość i wszyscy pracownicy z osobna, zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. P.D. KER-LIFT zobowiązuje się do płacenia swoich zobowiązań dostawcom i kontrahentom w ustalonym czasie i zgodnie z uzgodnionymi warunkami.
 3. Jako firma jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni wobec tych, którzy korzystają z naszych produktów i usług.
 4. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy P.D. KER-LIFT a klientami będą traktowane jako poufne, a wszystkie zastrzeżone informacje uzyskane od klienta będą utrzymane w tajemnicy.
 5. Zaufanie klienta ma podstawowe znaczenie w naszej działalności. Dlatego też, ochrona tej wartości ma dla nas pierwszorzędne znaczenie.
 6. W przypadku konfliktu między interesem firmy, pracownika i klienta priorytet powinien mieć zawsze interes klienta.
 7. Każdy pracownik P.D. KER-LIFT powinien podejmować odpowiedzialność za własne słowo, czując się nim związanym tak jak formalnie sporządzonym dokumentem. Pracownik powinien wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, gdy jest ona oparta na odpowied­niej wiedzy.
 8. Każdy pracownik P.D. KER-LIFT powinien pamiętać o konsekwencjach swojej działalności licząc się z zagrożeniami bezpieczeń­stwa, zdrowia i życia ludzi.
 9. Pracownicy powinni być poinformowani o wszystkich aspektach działania firmy, które ich dotyczą a także o strategii firmy, jej celach i osiągnięciach. Każdy pracownik powinien mieć możliwość porozmawiania o problemach firmy ze swoim przełożonym lub członkiem kierownictwa.
 10. P.D. KER-LIFT będzie pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspierać ich karierę w firmie.
 11. Godność i prywatność każdego pracownika musi być szanowana.
 12. Pracownicy powinni traktować się nawzajem sprawiedliwie, z godnością oraz bez dyskryminacji.
 13. Obowiązkiem każdego pracownika firmy jest dbałość o jej dobre imię.
 14. P.D. KER-LIFT w swojej działalności będzie kierowało się odpowiedzialnością za środowisko naturalne oraz będzie w miarę możliwości wspierać społeczność lokalną.
 15. Jesteśmy zdecydowani konkurować energicznie opierając się przede wszystkim na zaletach naszej oferty.